Voorwaarden bij aanvragen

Omdat we graag duidelijk zijn

Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen gedaan door studenten en studieverenigingen, welke verbonden zijn aan de Faculteit Business en Economie van de Hogeschool van Amsterdam. Waarbij studieverenigingen worden bedoeld die zijn (her-)erkend door de Hogeschool van Amsterdam.

 1. Iedere student of studievereniging dient een aanvraag in te dienen via het aanvraagformulier en stuurt hierbij ook de gewenste documenten mee.
 1. De Stichting Schoolfonds FBE heeft als doe het bevorderen van het sociaal belang en het welzijn van studenten van de economische opleidingen van het domein Economie en Management van de Hogeschool van Amsterdam.
 2. Aanvragen dienen het doel van de Stichting Schoolfonds FBE ten goede te komen.
 1. Elke student die verbonden is aan een opleiding die valt onder de Faculteit Business en Economie kan een aanvraag indienen bij de Stichting Schoolfonds FBE. Een aanvraag wordt gedaan door het aanleveren van documenten aan de Stichting Schoolfonds FBE,
 2. Waarbij onder stukken als in het vorige lid wordt verstaan de volgende documenten:
  1. Begroting
  2. Motivatie begroting
  3. Plan van aanpak
  4. Bewijs van inschrijving aan de Hogeschool van Amsterdam
  5. Motivatie aangevraagde bedrag
 3. Een aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer deze volledig en compleet wordt   ingediend. Een aanvraag die niet compleet of volledig is zal niet in behandeling worden genomen. Het bestuur zal de aanvrager laten weten dat de aanvraag niet compleet en of volledig is en wat er nog ontbreekt.
 4. Een correcte aanvraag zal in behandeling worden genomen, waarna uiterlijk na 4 weken een beslissing omtrent het goed- of afkeuren wordt gegeven.
 5. Een student kan meerdere keren per studiejaar een bedrag aanvragen, waarbij er geen maximum is gesteld aan de hoogte hiervan. Wel moeten de aangevraagde bedragen naar maatstaven redelijk zijn.
 1. Een studievereniging stuurt ten minste de volgende documenten mee om in aanmerking te komen voor een aanvraag, waarbij deze stukken deugdelijk en compleet dienen te zijn opgesteld en volledig worden aangeleverd.
 2. Waarbij onder documenten als in het vorige lid wordt verstaan de volgende documenten:
  1. Winst- en verliesrekening*
  2. Begroting: opgesteld en gerealiseerd*
  3. Balans*
  4. Toelichting balans*
  5. Overzicht doelstellingen*
  6. Realisatie doelstellingen*
  7. Overzicht algehele gang van zaken*
  8. Overzicht Liquiditeit/vermogen*
  9. Beleidsplan
  10. KVK-nummer/KVK-uittreksel
  11. Bewijs van (her-)erkenning
  12. Motivatie aangevraagde bedrag
 3. Een aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer deze volledig en compleet wordt   ingediend. Een aanvraag die niet compleet of volledig is zal niet in behandeling worden genomen. Het bestuur zal de aanvrager laten weten dat de aanvraag niet compleet en of volledig is en wat er nog ontbreekt.
 4. Een correcte aanvraag zal in behandeling worden genomen, waarna uiterlijk na 4 weken een beslissing omtrent het goed- of afkeuren wordt gegeven.
 5. Een studievereniging kan eenmaal per studiejaar een aanvraag doen, welke maximaal €2500,- kan bedragen.

*Mogen ook worden aangeleverd in de vorm van een (financieel) jaarverslag over een compleet boekjaar over een periode van 12 maanden.

 1. In gevallen waarin de informatie of documenten die zijn verstrekt niet voldoende zijn of naar inziens van het bestuur kan ten alle tijden extra informatie en of uitleg worden gevraagd alvorens het bestuur de aanvraag in behandeling kan nemen.
 1. Aanvragen die zijn goedgekeurd zullen worden uitbetaald aan de desbetreffende student of studievereniging. Waarbij uitbetaling plaatsvindt op een rekening die enkel en alleen op naam staat van de betreffende studievereniging of student.
 2. In gevallen waarbij niet wordt voldaan aan de in voorgenoemde lid gestelde voorwaarden zal geen uitbetaling plaatsvinden.
 1. Stichting Schoolfonds FBE kan ten alle tijden de student of studievereniging vragen om een evaluatie van de desbetreffende uitgekeerde gelden. Waarbij wordt gekeken naar de manier en wijze waarop het geld is besteed, met dien verstande dat het geld volledig moet opgaan aan het doel waarvoor het geld is uitgekeerd. Het is in geen gevallen mogelijk om geld over te houden en deze te reserveren.
 2. Indien een student of studievereniging geen gehoor geeft aan dit verzoek om een evaluatie, deze evaluatie niet correct is of naar waarheid is opgesteld wijst de stichting de toekomstige aanvragen af.
 3. Stichting Schoolfonds FBE is ten alle tijden gerechtigd om gelden die niet zijn besteed terug te vorderen van de desbetreffende student of studievereniging. Waarbij Stichting Schoolfonds FBE in eerste instantie de student of studievereniging verzoekt om dit bedrag, welke niet is besteed, terug te betalen per bank aan de stichting. Indien dit verzoek niet leidt tot het terugbetalen van de niet bestede gelden, kan Stichting Schoolfonds FBE het terugvorderen uit handen geven, met dien verstande dat deze bijkomende kosten voor rekening komen van de student of studievereniging.
 4. De beoordeling over de niet bestede gelden en het terugvorderen daarvan zal door het bestuur plaatsvinden na het horen van de betreffende student of studievereniging.
 1. In situaties waarin dit reglement niet volstaat of onvoorziene omstandigheden zich voordoen is het bestuur van de Stichting Schoolfonds FBE ten alle tijden gerechtigd een aanvraag wel of niet in behandeling te nemen en een aanvraag wel of niet goed te keuren onder vermelding van haar beweegredenen.